תעודת קבלה

תעודת קבלה, המשקפת את רגע ההשלמהעבודות או מתן שירותים, הוא מסמך חשוב הדרוש ליישום חשבונאות. ביצועו חייב לעמוד בהוראות חקיקת המס הקיימת במדינה על הכללת העלויות המבוצעות במבנה הבסיס המקובל לחישוב התשלומים החייבים לתקציב מהרווח. כמו כן יש להתחשב במורכבות בדיקת זמינות השירותים הניתנים ללקוח, בשל היעדר מוצר סופי מוחשי. לכן במעשים על מתן שלהם, צריך להצדיק את ההצדקה המפורטת שלהם ואת התיאור.

תעודת קבלה של השירותים שניתנו והושלמהיצירות חייב לקחת בחשבון את הדרישות של מעשי חקיקה. הם מאפשרים לך לקבל מסמכים חתומים על מיסוי רווחים רק אם כל עלויות שהצטברו יש קישור ישיר למחזור העסקי של הישות העסקית. פעולת המסירה והקבלה משקפת בעיקר את העובדה שהחובות החוזיות מתקיימות על ידי הרשות המבצעת. אישור מסמך זה הוא הבסיס שהלקוח ישלם לחשבונו של הקבלן.

במידה ותעודת הקבלה תונפקעבור שירותים או עבודות שבוצעו על פי הסכם חוזה, הלקוח חייב לקבל ולבדוק את התוצאה. במידה וישנם חסרונות המשפיעים באופן ישיר על איכות הביצוע, יש להודיע ​​על כך מיד לעובדת הגריעה. בנוסף, התוצאות השליליות שזוהו נקובות בתעודת הקבלה. אם הפגמים מסווגים כמו מוסתר, ואז הלקוח מודיע הקבלן על איתור שלהם בתוך פרק זמן סביר לאחר איתור שלהם. רישום מסמך המשקף את העובדה של הביצועים של השירותים מחייב התיחום שלהם ואישור של קשר ישיר עם הייצור.

תעודת הקבלה היא מסמךדו צדדית. בנוסף לשקף את מתן השירותים הישירים או את השלמת העבודה, היא מעידה על עיתוי ביצועם. מסמך זה יכול גם לשקף את העלות שלהם. ביצוע מעשה יכול להתלוות לעובדה של ביצוע שירותים שונים. אלה כוללים פעולות לשמירה על חשבונאות של מסמכי חשבונאות, אשר מבוצעת על ידי חברת מיקור חוץ.

קיומו של אישור קבלה חתום משמשערבות למנהל מהתביעות של הלקוח בעתיד. לפעמים יש מצבים כאשר מתן השירותים נעשה בהיקף החוזי ועם איכות הנדרשת, אך המסמך המאשר עובדה זו לא הוצא. במקרה זה, הלקוח חסר מצפון (אם יש פריט על פיצוי על נזק במקרה של תוצאות משביעות רצון של עבודה) מומלץ להחזיר חלק מהתשלום או אפילו לקבל כסף מעבר לכך. לצורך כך נעשה חישוב המשקף את הרווח האבוד, שגודלו יכול להיות. כל המסמכים הללו מוגשים על ידי הלקוח לרשויות המשפטיות. מבחינה משפטית, הוא יהיה צודק לחלוטין, שכן רגע שלם של השלמת העבודה מצביע על הפרת התחייבויות חוזיות.

מעשה הקבלה, אשר משמש כבסיסלרבות הסכום המצוין בה בהכנסות הארגון ועלויות התהוות - בעלויותיו, מטופלות בחשבונאות, על בסיס שיטת המיסוי. הוא מצוין בצו, אשר משקף את עיקרי החשבונאות. אם המפעל עובד על צבירה, התמורה מהעבודה שבוצעה מטופלת בתקופת הדיווח במועד היישום, כלומר במועד החתימה על המעשה. ההוצאות הנלוות מקטינות את הבסיס למס רווח בתקופת הדיווח בה הן נצברו.

אהבתי:
0
חוק קבלה: זנים ותכונות
דוגמה לאקט של עבודה שבוצעה: תיאור,
סבון ביתי. הרכב
תופרת בבית היא עבודה במשרה חלקית או מקצוע?
מהו המועד האחרון להגשת הדוח השנתי
מהם מועדי הגשת הדוחות הכספיים,
תנאי הגשת מס הכנסה אישי
UTII: מועדים ויתרונות של המערכת
תקופת מסירה של מספר העובדים הממוצע
פוסטים מובילים
למעלה