ביטחון כלכלי הוא מרכיב חשוב בביטחון הלאומי

הביטחון הכלכלי הוא
ביטחון כלכלי הוא מדינהאובייקט כלכלי חשוב, שנקבע על ידי יציבות ההכנסה ומשאבים אחרים המאפשרים לא רק לשמור על רמת חיים מסוימת כרגע, אלא גם לתכנן אינדיקטורים שונים במשך זמן מה. ביטחון פיננסי כולל את יציבות התעסוקה, שימור איכויות משלימות, שימוש בתזרימי מזומנים של הישות הכלכלית בעתיד.

במקרו כלכלה, מתן כלכליהביטחון נחשב ליציבות תהליכי הפיתוח הכלכלי, כמו גם ליציבות הכלכלית והחברתית של החברה. כל ההיבטים והתהליכים הנ"ל חייבים לעבור ללא קשר לפעולה או אפילו לקיומם של גורמים חיצוניים כלשהם.

לפיכך, הביטחון הכלכלי הואשילוב של גורמים פוליטיים, כלכליים, חברתיים ומדעיים-טכנולוגיים הקובעים את רמת הריבונות הלאומית. עצמאות כזו מושגת בשל ההשפעה הקטנה של המשק הדומיננטי, וגם אם מצב ההיבטים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים הפנימיים הוא בגבולות מקובלים.

הבטחת ביטחון כלכלי

ביטחון כלכלי לאומי הוא ברמה המתאימה עקב פעולה של גורמים מסוימים הקובעים:

1. כוח צבאי-פוליטי של המדינה.

2. עמדה תחרותית על התחומים החשובים ביותר של הפיתוח של המדינה.

3. מיקום כלכלי וגיאוגרפי בשטחה של מדינת הכוחות הפרודוקטיביים.

4. תמיכה בענפי המשק.

5. עתודות של משאבי החומר החשוב ביותר של גבוה יותר ואת הסדר הראשון בנפח ראוי כדי להבטיח חיים נורמליים במקרה של כוח עליון.

בתורו, ההיבטים שבאמצעותם מובטח הביטחון הכלכלי הם גורמים המשפיעים על שימור הרמה היעילה ביותר:

1. בקרת תקציב.

2. ייעול הפעילות של מערכות הממשל והפוליטיקה של המדינה.

ביטחון כלכלי לאומי

3. סקירה מקיפה של התנאים למניעת חירום שונים, כמו גם ניתוח של דרכים ההתאוששות היעיל ביותר.

4. השקעה בפיתוח ויישום של טכנולוגיות חדשות.

5. פיתוח תיעוד חקיקה המבטיח את הביטחון הכלכלי של המדינה.

6. מאבק יעיל בשחיתות בכל רמות הפעילות החברתית.

7. מיטוב הפעילות של השירותים המיוחדים והצבא.

בקשר עם כל הגורמים הנ"לביטחון כלכלי - מצב מיוחד של המשק הלאומי, אשר תורם להגנה על אינטרסים הלאומיים של המדינה, היציבות ועצמאות מפני איומים חיצוניים ופנימיים, הגנה על ההיבטים החשובים ביותר של החיים של האזרחים, כמו גם את היכולת לפתח את המערכות החברתיות, כלכליות, פוליטיות ואחרות של חברה והמדינה שלם. גורמים ויטל, בתורו, הם קבוצה של היתרונות המוחשיים והבלתי מוחשיים אשר לספק את הצרכים של הפרט והחברה לפיתוח פרוגרסיבי.

אהבתי:
0
הביטחון הכלכלי של רוסיה ב
אבטחה: המושג וסוגים
ביטוח לאומי
תפיסת הביטחון הלאומי
ביטחון כלכלי הוא ערב
מבנה המשק הלאומי
רווח כלכלי הוא מה ו
הסדרה "סוכן הביטחון הלאומי":
המבנה המודרני של הכלכלה העולמית
פוסטים מובילים
למעלה