מסמכים מכוננים של חברת המניות המשותפת. רישום חברה משותפת

חברת המניות המשותפת היא אחתארגוני וחוקי של חברות. זה נוצר באמצעות ריכוז של משאבים כספיים (שילוב של הון כסף) של אנשים שונים. הליך זה מתבצע על ידי מכירת מניות. מטרת האירוע היא יישום של פעילויות כלכליות עם רווח. הבה נבחן עוד, מה צריך להיות המסמכים המרכיבים של החברה המשותפת.

מסמכים מכוננים של החברה המשותפת

מידע כללי

החברה יכולה לפעול כמו CJSC, LLC ולפתוח מניות החברה המשותפת. המסמכים המרכיבים של JSC ו LLC שונים זה מזה. בפרט, המפעל הראשון פועל על בסיס האמנה. המסמכים המרכיבים של חברת האחריות המוגבלת הם האמנה והחוזה. פעולות אלה עשויות להיכנס למידע שנקבע בחוק. המסמכים המרכיבים של חברות מניות משותפות הם המסמכים, המכילים מידע על:

 • סוג הארגון;
 • מטרות ונושא פעילות;
 • שם המותג;
 • הרכב המשתתפים.

 מסמכים מכוננים של חברות מניות משותפות

בנוסף, המסמכים המרכיבים של חברת המניות המשותפותעל החברות להכיל מידע על גודלה של הקרן הסטטוטורית, על ההרכב והסמכויות של הגופים הנבחרים ועל האופן שבו הם ייקחו החלטות. העיתונים מפרטים את הכללים להקצאת רווחים והחזר הוצאות. המסמכים המרכיבים של חברות משותפות הם המעשים, אשר הוראותיהם מחייבות את כל גופי החברה ומשתתפיה. אם תקופת תוקפו של המפעל אינה קבועה בעיתונים, אזי הוא מוכר כנוצר לתקופה בלתי מוגבלת.

אמנת

המסמכים המרכיבים של חברת המניות המשותפת הסגורה והציבור הם זהים. העיתון הראשי הוא האמנה. הוא מכיל את המידע הבא:

 • מקוצר ומלא שם של החברה;
 • את המיקום של הארגון;
 • סוג הארגון (ציבורי או לא ציבורי);
 • מספר, ערך נקוב, סוגי וקטגוריות של מניות (מועדפות, רגילות), אשר ממוקמות על ידי החברה;
 • סכום ההון הרשום;
 • סמכויות ומבנה של גופים מנהליים, הנוהל שבו הם מקבלים החלטות, כולל אלה שלגביהם נדרש רוב מוסמך או תמימות דעים.
 • כללים שעל פיהם יוכנו וערכו אסיפות כלליות של משתתפים, רשימות של נושאים שיש לקחת בחשבון;
 • מידע על מצגים וענפים.

מסמכים מכוננים של חברה משותפת של מניות משותפות
מטרת הפעולה היא להציג את המאפיינים הפנימיים והחיצוניים של החברה.

תכונות של האמנה

מסמך זה עשוי לקבוע מגבלותלפי מספר המניות שיכולות להיות שייכות למשתתף אחד, הערך הכולל הנומינלי. בנוסף, הוא יכול לקבוע את המספר המרבי של קולות עבור כל אדם מעוניין. המסמכים המרכיבים של החברה המשותפת, לרבות האמנה, עשויים לכלול מידע אחר שאינו סותר את החוק. בהעדר מידע מהרשימה לעיל, ניירות הערך נחשבים לא חוקיים.

נקודה חשובה

היתרונות של האמנה יש לראות לא רקמשתתפים ישירים של החברה, אלא גם קבלנים. בהקשר זה, הגיוני להניח כי אנשים אחרים יכולים להכיר את זה. כך, למשל, כוללים שותפים איתם משתפת פעולה החברה המשותפת. המסמכים המכוננים, לבקשת המשתתף, המבקר או גורם אחר המעוניין בארגון, צריכים להינתן לזמן סביר.

חברה משותפת פתוחה

חוזה

זה לא ציבורי (סגור)הסכם בין המייסדים. האמנה מוגנת על פי חוק, שכן היא ניחנה במעמד של סוד מסחרי. מסמך זה מגדיר את הנוהל לפעילויות המשותפות של המייסדים בהקמת הישות המשפטית, וכן את התנאים שבהם רכושו מועבר לרכושם ותפקוד הארגון בכללותו. החוזה גם מאשר את אמנת החברה.

מסמכים מכוננים ורישום של חברה משותפת

כל ישות משפטית חייבת לעבור הליך חשבונאותגופים רלוונטיים. ההליך לפיו רישום המדינה מתבצע הוא הקים בחוק הפדרלי מס '129. הליך זה מתבצע במיקומו של החברה בגוף המבצעת. בהתאם להחלטה מס '319 מיום 17 במאי 2002, שירות המס פועל כרשות שנקבעה. רישום המדינה נעשה בעת פירוק, רה-ארגון, הקמת חברות, וכן במקרה של כניסה של תוספות או שינויים במסמכים מכוונים.

מסמכים מכוננים ורישום חברה משותפת

תכונות של ההליך

במהלך רישום המדינה, הגוף המוסמךמבצעת אימות של פירוק, רה - ארגון, יצירת ישויות משפטיות לעמידה בעסקאות אלו בחקיקה. במקביל, חברות רשומים במרשם. רישום של AO הוא בעל אופי כפול. בעת יצירת חברה, הוא נכנס לרשום כמנפיק של ניירות ערך ישויות משפטיות.

רשימת מאמרים

Gosregistration של JSC הוא הליך רשמי לחלוטין. המסמכים שיש לספק בעת יצירת הארגון כוללים:

 • יישום. היא מאשרת כי המסמכים המכוננים המוגשים לגוף המוסמך עומדים בדרישות שנקבעו בחקיקה לניירות ערך אלה. הבקשה גם מאשרת כי המידע הכלול במעשים הוא אמין, וכאשר החברה הוקמה, סדר הקמתה נצפתה.
 • ההחלטה להקים AO.
 • אמנת.
 • קבלה לתשלום דמי רישום.

אם בין המשתתפים יש ישויות משפטיות זרות,נדרשת תמצית נוספת ממרשם המדינות המוצא. בעת הרישום מחדש של חברה משותפת, ניתנת החלטה מתאימה (במקום מעשה הקמת).

לפתוח מניות החברה המשותפת מסמכי היסוד oao

אדם מורשה

זה מוקצה להעברת מסמכים לרישום. האדם המורשה עשוי להיות:

 • ראש ההנהלה בפועל של החברה.
 • מייסד חברת המניות המשותפת בהקמתו.
 • ראש ועדת פירוק או פשיטת רגל הנציב.
 • ראש הישות המשפטית, המכהנת כמייסדת החברה הרשומה.
 • אדם אחר שהוסמך על ידי ייפוי כוח.

תוצאות התמורה של ניירות שהוגשו

הגוף המוסמך מבצע רישום ממלכתיבתוך 5 ימים מיום קבלת המסמכים. ההחלטה המאומצת משמשת כבסיס לביצוע רישום מתאים במרשם, המכיל מידע מלא על פירוק, יצירה וארגון מחדש של ישויות משפטיות. בתוך 15 ימים מתום הרישום של ההליך, FAS הוא הודיע ​​אם סך הנכסים של המשתתפים חשבון עבור יותר מ -100,000 שכר המינימום (שכר המינימום). כאשר ארגון מחדש של הארגון באמצעות מיזוג, שירות Antimonopoly חייב להיות גם הודעה אם ערך הנכס עולה על הגבול שצוין.

שלילת חשבון

החלטת הרשות המוסמכת יכולה להיותרק אם הרכב המסמכים שהוגשו ותכולת ניירות הערך אינם עומדים בדרישות החוק. סירוב הגוף חייב להיות מוטיבציה. את ההחלטה המוצדקת יש להגיש לאדם המוסמך, אשר מצוין בבקשה.

אהבתי:
1
Charters הם המסמכים החשובים ביותר
רישום הנפקת מניות, סוגי ניירות ערך
מסמכים מכוננים של ישות משפטית:
דיבידנדים ותכונות תשלומים
האמנה של LLC ואת זכותו של בעל המניות למידע
אקימוב אנדריי איגורביץ '- מנהל בכיר
חוק החברות המשותפות. בעל המניות
חברה משותפת מניות (AO) הוא ... אמנת המניות המשותפות של החברה.
ולרי Goncharov - מנהל בכיר מבוים של FGC
פוסטים מובילים
למעלה